Postanowienie WSA z dnia 17.11.2010 sygn. I SA/Ke 460/10

Sygrantura: I SA/Ke 460/10
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2010-11-17
Skład: Danuta Kuchta (sprawozdawca, przewodniczący)
Powiązane: Wyrok

Sentencja

Dnia 17 listopada 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kuchta po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2010 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata P. G.-K. o przyznanie wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w sprawie ze skargi F. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności p o s t a n a w i a: przyznać od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach) na rzecz adwokata P. G.-K. kwotę 146,40zł (sto czterdzieści sześć 40/100 złote) w tym 26,40zł (dwadzieścia sześć 40/100 złote) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 30 września 2010r. Sygn. akt I SA/Ke 460/10 Wojewódzki Sąd Administracyjnym w Kielcach w sprawie niniejszej oddalił skargę F. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]. znak: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności.

W dniu 8 listopada 2010r. pełnomocnik skarżącego ustanowiona z urzędu w ramach prawa pomocy - adwokat P. G.-K. złożyła w WSA w Kielcach opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od w/w wyroku. Jednocześnie pełnomocnik złożyła wniosek o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu, oświadczając, iż żądane koszty nie zostały opłacone w jakiejkolwiek części przez stronę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz.1270 ze zm.) zwanej dalej ustawą p.p.s.a. adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy wyznaczony do udzielenia pomocy prawnej w ramach prawa pomocy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie kosztów ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), powoływane dalej jako rozporządzenie.

W myśl § 18 ust. 1 pkt 2 lit. "b" rozporządzenia stawka przed sądem administracyjnym za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 50 % stawki minimalnej określonej w pkt 1, nie mniej niż 120 zł. Zgodnie zaś z § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłatę zasądzaną na rzecz adwokata sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

W niniejszej sprawie stawka minimalna w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji, na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 lit. "c" rozporządzenia wynosi 240 złotych. Zatem, w świetle powołanych przepisów rozporządzenia, należne adwokatowi wynagrodzenie w niniejszej sprawie wynosi 120zł.

Pełnomocnik ustanowiona w sprawie z urzędu sporządziła, doręczyła stronie skarżącej oraz przedłożyła Sądowi opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Nadto, zgodnie z wymogiem ustanowionym przez § 20 rozporządzenia, w opinii tej zawarła wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skarżącemu z urzędu wraz z oświadczeniem, że nie zostało ono uiszczone w żadnej części.

Wobec powyższego, na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit. "b" w zw. z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. "c" oraz w zw. z § 2 ust. 3 rozporządzenia Sąd ustalił wynagrodzenie w sprawie w kwocie 146,40zł, w tym 26,40zł podatku VAT, i sumę tę przyznał adwokatowi.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w części dyspozytywnej postanowienia.

Inne orzeczenia