Postanowienie WSA z dnia 08.09.2017 sygn. II SA/Rz 265/17

Sygrantura: II SA/Rz 265/17
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2017-09-08
Skład: Elżbieta Mazur-Selwa (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Mazur -Selwa po rozpoznaniu w dniu 8 września 2017 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym zażalenia J. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. akt II SA/Rz 265/17 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 23 maja 2017 r., sygn. akt II SA/Rz 265/17 o odmowie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych jego skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutów zgłoszonych do danych ujawnionych w operacie postanawia 1. odrzucić zażalenie, 2. zwrócić Skarżącemu wpis od odrzuconego zażalenia w kwocie 100 (słownie: sto) złotych.

Uzasadnienie

Przedmiotem rozpoznania jest zażalenie J. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. akt II SA/Rz 265/17 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie z dnia 23 maja 2017 r. o odmowie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II tutejszego Sądu wezwano Skarżącego do uzupełnienia braków złożonego przez niego zażalenia, między innymi przez uiszczenie wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł oraz nadesłanie jednego odpisu zażalenia, w terminie 7 dni, od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Powyższe wezwanie zostało doręczone Skarżącemu w dniu 26 lipca 2017 r. W dniu 2 sierpnia 2017 r. tj. w ostatnim dniu wyznaczonego siedmiodniowego terminu, Skarżący dokonał wpłaty wymaganej kwoty, odpis zażalenia nadsyłając natomiast w dniu 3 sierpnia 2017 r., tj.. z jednodniowym uchybieniem wyznaczonego terminu (data nadania znajdująca się na kopercie, w której nadesłano odpis).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ; dalej: P.p.s.a.") zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym (...)". Powinno zostać opłacone - art. 220 §1 i 3 P.p.s.a. i powinna zostać do niego dołączona odpowiednia ilość odpisów, celem doręczenia pozostałym stronom postępowania - art. 47 § 1 P.p.s.a.

Zarządzeniem z dnia 24 lipca 2017 r. wezwano Skarżącego do uzupełnienia tych braków. Wezwanie doręczono w dniu 26 lipca 2017 r. W terminie wyznaczonym tj. do dnia 2 sierpnia 2017 r. (ostatni dzień siedmiodniowego terminu ) Skarżący wywiązał się z obowiązku uiszczenia wpisu, uchybiając natomiast terminowi do wykonania drugiego z obowiązków – dołączenia jednego egzemplarza odpisu zażalenia.

Zaznaczyć należy, że czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna – art. 85 P.p.s.a.

Zgodnie z art. 178 P.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Na podstawie art. 197 § 2 P.p.s.a., do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy

o skardze kasacyjnej.

Zatem, w związku z uchybieniem przez Skarżącego terminowi do uzupełnienia braku formalnego złożonego przez niego zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 5 lipca 2017 r., należało zażalenia odrzucić zgodnie z powołanymi art. 178 w zw. z art. 197 § 2 P.p.s.a. O zwrocie wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a.

Inne orzeczenia