Postanowienie NSA z dnia 14.04.2016 sygn. I OZ 351/16

Sygrantura: I OZ 351/16
Wydane przez: Naczelny Sąd Administracyjny
Z dnia: 2016-04-14
Skład: Maria Wiśniewska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Wiśniewska, , , po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia G. [...] w K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 lutego 2016 r., sygn. akt II SAB/Kr 179/13 odrzucające zażalenie G. [...] w K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015 r., sygn. akt II SAB/Kr 179/13 o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie ze skargi G. [...] w K. na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 9 lutego 2016 r., sygn. akt II SAB/Kr 179/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił zażalenie stowarzyszenia - G. [...] w K. na postanowienie z dnia 30 grudnia 2015 r. odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania sądowego w sprawie ze skargi tego stowarzyszenia na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, że zarządzeniem przewodniczącego z dnia 18 stycznia 2016 r. wezwano pełnomocnika skarżącego stowarzyszenia – adwokata M. S., na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270, ze zm., zwanej dalej: "P.p.s.a.") do uzupełnienia braków formalnych zażalenia na postanowienie z dnia 30 grudnia 2015 r. o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania poprzez jego podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji G. [...] w K. zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (zwanego dalej: "KRS") na dzień sporządzenia zażalenia, względnie przez pełnomocnika prawidłowo ustanowionego oraz poprzez złożenie odpisu zażalenia, w terminie 7 dni pod rygorem jego odrzucenia. W wykonaniu zarządzenia w zakreślonym terminie wpłynęło pismo procesowe podpisane przez E. M., A. C. i J. T. oraz pełnomocnictwo dla E. M. do reprezentowania G. [...] w K. przed "Sądem i Prokuratorem apelacji k." podpisane przez J. T. i A. C. Ponadto nadesłano niepodpisaną kserokopię zażalenia.

W ocenie Sądu pierwszej instancji, skarżące stowarzyszenie nie uzupełniło braków formalnych zażalenia. Po pierwsze, przedłożone pełnomocnictwo dla E. M. nie obejmuje swoim zakresem postępowania przed sądami administracyjnymi, gdyż wyraźnie w nim wskazano, że dotyczy ono występowania przed "Sądem i Prokuratorem apelacji k.". Niniejsza sprawa nie została zatem objęta tym pełnomocnictwem, gdyż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie nie jest sądem powszechnym należącym do apelacji k. Ponadto A. C. i J. T. nadal nie figurują w KRS jako członkowie zarządu stowarzyszenia, a więc nie mogą go reprezentować. Po drugie, nadesłana kserokopia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 30 grudnia 2015 r. nie została własnoręcznie podpisana ani też nie została poświadczona za zgodność z oryginałem.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd pierwszej instancji, na podstawie art. 176 i art. 178 w związku z art. 197 § 2 i art. 47 § 1 P.p.s.a. odrzucił to zażalenie.

G. [...] w K. wniosła na powyższe postanowienie zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego i jak wynika z jego treści nie godzi się z rozstrzygnięciem.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zasadnie Sąd pierwszej instancji przyjął, że zażalenie powinno czynić zadość wymogom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym, między innymi powinno być podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz zawierać odpowiednią ilość jego odpisów (art. 194 § 3 w związku z art. 46 § 1 pkt 4 i art. 47 § 1 P.p.s.a.). W związku z tym, że zażaleniu nie można było nadać biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, prawidłowo przewodniczący wezwał skarżące stowarzyszenie do ich usunięcia.

Zgodnie z art. 28 § 1 P.p.s.a. "osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu". Natomiast "przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu" (art. 29 P.p.s.a.). Osoby, które podpisały przedmiotowe zażalenie nie przedłożyły właściwego dokumentu potwierdzającego ich umocowanie do działania w imieniu skarżącego stowarzyszenia. Prawidłowym bowiem dokumentem potwierdzającym prawo do ich działania będzie wypis z KRS, z którego wynikałoby, że są osobami uprawnionymi do reprezentowania skarżącego stowarzyszenia.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2015 r. poz. 1142, ze zm., zwanej dalej: "ustawa o KRS"), "stowarzyszenia podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń zgodnie z przepisami rozdziału 2 (dotyczącego rejestru przedsiębiorców), jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej". Przepis art. 39 pkt 1 ustawy o KRS stanowi, że w dziale 2 rejestru przedsiębiorców (odpowiednie zastosowanie dla rejestru stowarzyszeń) zamieszcza się między innymi oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji. Ujawnia się w nim nazwiska, nazwę lub firmę, imiona, numer PESEL lub numer REGON, numer KRS oraz funkcję w organie reprezentującym. Sposób reprezentacji podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców regulowany jest co do zasady w aktach erekcyjnych tych podmiotów (np. statucie) i jego wskazanie w dziale 2 rejestru przedsiębiorców jest obligatoryjne.

Z wpisu do KRS G. [...] w K. (dział 2 rubryka 1), jak też § 34 Statutu tego stowarzyszenia wynika, że do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach w imieniu przedmiotowego stowarzyszenia uprawnionych jest trzech członków zarządu działających łącznie w tym prezes lub wiceprezes. Na dzień złożenia zażalenia, tj. 22 lutego 2016 r. zgodnie z wpisem do KRS, osobami wchodzącymi w skład zarządu są: E. M. (prezes zarządu), M. K. (skarbnik), M. M. (sekretarz) oraz D. C. (wiceprezes). Są to więc inne osoby, aniżeli te, które podpisały przedmiotowe zażalenie, a uczynili to: E. M. (prezes), A. C. (skarbnik) oraz J. T. (wiceprezes).

Przede wszystkim należy stwierdzić, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o KRS domniemuje się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Domniemanie to dotyczy wpisów, obejmuje więc treść zamieszczoną w odpowiednim dziale rejestru, natomiast nie dotyczy danych znajdujących się w aktach rejestrowych, jeżeli nie zostały wpisane do rejestru. Ustawodawca przyjmuje, że co do zasady wszystkie dane wpisane do rejestru są zgodne z prawdziwym stanem rzeczy, czyli z obiektywną rzeczywistością. Odpis zatem z rejestru jest dokumentem - środkiem dowodowym określonego stanu, nie zawsze zgodnym ze stanem rzeczywistym (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2012 r., sygn. akt II CSK 328/11, publ. LEX nr 1163191).

Jak wynika z akt sprawy, brak wpisu w rejestrze skarżącego stowarzyszenia osób, które podpisały zażalenie, jako członków zarządu, są nie tylko braki formalne wniosku złożonego przez nich do sądu rejestrowego o wpis do KRS, ale także fakt, iż postępowanie o wpis zmiany w składzie osobowym zarządu zostało zawieszone przez sąd rejestrowy ze względu na prowadzone postępowanie prokuratorskie w przedmiocie sfałszowania podpisu członka stowarzyszenia na liście obecności walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia z dnia [...] marca 2011 r. i innych dokumentach (por. postanowienie Sądu Rejonowego dla K. – Ś. w K. Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia [...] grudnia 2011 r., sygn. akt [...]).

Z tych przyczyn, wszelkie pisma procesowe kierowane do Sądu, podpisywane przez E. M., A. C. oraz J. T. nie mogą odnieść żadnych skutków prawnych do czasu wpisania przez sąd rejestrowy ich danych jako składu zarządu do KRS. Tym samym nie mogą oni również do tego czasu udzielać pełnomocnictwa do reprezentowania stowarzyszenia.

Z tych względów, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 P.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 P.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Inne orzeczenia