Postanowienie WSA z dnia 28.09.2016 sygn. III SA/Wa 1303/16

Sygrantura: III SA/Wa 1303/16
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2016-09-28
Skład: Aneta Trochim-Tuchorska (sprawozdawca, przewodniczący)
Powiązane: Wyrok

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: , Przewodniczący Sędzia WSA Aneta Trochim - Tuchorska, po rozpoznaniu w dniu 28 września 2016r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. S.A. z siedzibą w W. o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W. w sprawie ze skargi A. S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] lutego 2016r. nr [...] w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne postanawia odrzucić wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W.

Uzasadnienie

Skarżąca ("Spółka") – A. S.A. z siedzibą w W., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Finansów z [...] lutego 2016r. w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne.

W skardze Skarżąca zawarła ponadto wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W. Powyższy wniosek nie został uzasadniony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016r., poz. 718 ze zm.) - dalej "P.p.s.a.", wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania aktu lub czynności sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym, o czym stanowi art. 61 § 5 P.p.s.a. Przesłanki jakimi powinien kierować się sąd przy rozstrzyganiu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu, zostały w sposób wyczerpujący określone w art. 61 § 3 P.p.s.a., a mianowicie: po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu w całości, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Odnosząc się do wniosku Skarżącej o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W., należy wyjaśnić, iż sąd administracyjny, działając na podstawie art. 61 § 3 P.p.s.a., nie ma prawnej możliwości udzielania ochrony tymczasowej stronie, która wnosi o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, bądź o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, prowadzonego w myśl przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r., poz. 1015 ze zm.), dalej: "u.p.e.a.".

Należy bowiem zauważyć, że sądy administracyjne są właściwe do orzekania w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonych do nich orzeczeń organów administracji, natomiast wniosek o wstrzymanie egzekucji administracyjnej nie ma podstawy prawnej w przepisach normujących postępowanie przed tymi sądami. Sąd administracyjny nie jest ani organem egzekucyjnym, ani organem nadzoru i przez to nie jest właściwy do wydania orzeczeń merytorycznych, które mogą zapadać tylko w toku postępowania administracyjnego, w tym wypadku postępowania egzekucyjnego w administracji. Sądy administracyjne nie mają kompetencji do zastępowania administracji publicznej, a jedynie sprawują kontrolę jej działalności stosownie do treści art. 3 P.p.s.a. (por.: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 września 2015r. o sygn. akt II FZ 601/15; dostępne na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl; dalej: CBOSA).

Dodatkowo należy zauważyć, że przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego reguluje art. 56 § 1 u.p.e.a. Wniosek w tym przedmiocie podlega rozpatrzeniu w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez właściwe organy, a następnie orzeczenia tych organów mogą podlegać kontroli sądowej w zakresie wyznaczonym przez przepisy P.p.s.a.

Ponadto wskazać jedynie można, że instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności dotyczy tylko takich z nich, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Problem wykonania aktu administracyjnego dotyczy aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy właściwego zachowania lub nakazy określonego zachowania, na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i na mocy których zostają na niego nałożone określone obowiązki oraz aktów, na podstawie których jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany, a drugi wyłącznie uprawniony (zob. postanowienie NSA z 10 maja 2012r., sygn. akt II FZ 358/12, dost. CBOSA). Tymczasem w rozpoznawanej sprawie zaskarżony akt – postanowienie w sprawie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną, nie ma przymiotu wykonalności, gdyż na mocy tego postanowienia Spółka nie nabyła żadnych praw lub obowiązków.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku art. 64 § 3 w związku z art. 61 § 3 i § 5 P.p.s.a., Sąd postanowił o odrzuceniu wniosku o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W.

Inne orzeczenia