Postanowienie WSA z dnia 21.03.2007 sygn. I SA/Go 1260/06

Sygrantura: I SA/Go 1260/06
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2007-03-21
Skład: Jacek Niedzielski (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Niedzielski po rozpoznaniu 21 marca 2007r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.C. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych postanowił: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 29 stycznia 2007 r. K.C. został wezwany d< uiszczenia wpisu od skargi na wskazaną na wstępie decyzją Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia wraz z pismem zawierającym pouczenie o sposób wniesienia żądanej opłaty doręczono skarżącemu 1 lutego 2007 r.

Mimo upływu siedmiodniowego terminu wpis od skargi w niniejszej sprawie r został uiszczony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępował przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 póz. 1270 ze zm.) skarga od któi pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd. Zważywszy, iż sytuacja taka miała miejsce w niniejszej sprawie, ponieważ mi prawidłowego doręczenia zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, skarżący wniósł należnej opłaty, jego skargę - zgodnie z treścią cyt. powyżej przepisu - nalej odrzucić.

Inne orzeczenia