Postanowienie WSA z dnia 19.06.2015 sygn. I SA/Wr 615/15

Sygrantura: I SA/Wr 615/15
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2015-06-19
Skład: Zbigniew Łoboda (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Łoboda po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, 2. zwrócić z urzędu stronie skarżącej kwotę 957,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie

Powołaną w sentencji decyzją Dyrektor Izby Celnej we W. utrzymał w mocy orzeczenie organu pierwszej instancji odmawiające stronie skarżącej stwierdzenia nadpłaty z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 81.

W skardze strona skarżąca domagała się uchylenia decyzji organów obu instancji, podnosząc, że zostały one wydane na podstawie przepisów naruszających prawo wspólnotowe.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując argumentację przedstawioną w zaskarżonej decyzji.

Pismem z dnia 9 czerwca 2015 r. strona skarżąca cofnęła skargę, wskazując na zapadłe w dniu 12 lutego 2015 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Oil Trading Poland, C-349/13, ECLI:EU:C:2015:84.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej powoływanej jako p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Z kolei zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W niniejszej sprawie, zdaniem Sądu, nie zachodziły okoliczności wymienione w art. 60 p.p.s.a., które stanowią przeszkodę skutecznego cofnięcia skargi. W tym stanie rzeczy, mając na uwadze przytoczoną wyżej regulację, Sąd zobligowany był umorzyć postępowanie w sprawie.

Orzeczenie o zwrocie uiszczonego wpisu od skargi wydane zostało w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., który nakłada obowiązek zwrotu przez Sąd z urzędu wpisu od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Inne orzeczenia