Postanowienie WSA z dnia 14.05.2015 sygn. II SA/Po 434/14

Sygrantura: II SA/Po 434/14
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2015-05-14
Skład: Jakub Zieliński (sprawozdawca, przewodniczący)
Powiązane: Wyrok

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Zieliński po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia K. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2015 r. o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia odrzucić zażalenie. /-/ Jakub Zieliński

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 5 lutego 2015 r. Sąd odrzucił zażalenie skarżącego na postanowienie z dnia 4 grudnia 2014 r. (k. 124). Odpis postanowienia został doręczony skarżącemu w dniu 19 lutego 2015 r. (k. 142, 143). Wraz z odpisem postanowienia doręczono skarżącemu pouczenie co do trybu i terminu wniesienia środka zaskarżenia.

Skarżący w dniu 12 marca 2015 r. (data złożenia pisma w Biurze Podawczym tutejszego Sądu - k. 132) wniósł zażalenie na postanowienie z dnia 5 lutego 2015 r., tytułując je "Odwołanie od postanowienia z dnia .5.2.15 II SA/Po 434/14".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zażalenie zostało wniesione po upływie ustawowego terminu, o którym mowa w art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.). Termin ten wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Z uwagi na fakt doręczenia odpisu zaskarżonego postanowienia w dniu 19 lutego 2015 r., termin upłynął z dniem 26 lutego 2015 r. Skarżący natomiast zażalenie wniósł dopiero w dniu 12 marca 2015 r. i nie wnosił o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W konsekwencji zażalenie – jako wniesione z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony – podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

/-/ Jakub Zieliński

Inne orzeczenia