Postanowienie WSA z dnia 27.04.2007 sygn. I SA/Gl 1467/06

Sygrantura: I SA/Gl 1467/06
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2007-04-27
Skład: Krzysztof Winiarski (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący: sędzia WSA Krzysztof Winiarski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 kwietnia 2007 r. sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] 2006 r. "A" Sp. z o.o. w S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w K. - skargę na postanowienie tegoż organu wymienioną w sentencji niniejszego postanowienia. Jednocześnie w skardze tej, skarżąca Spółka zawarła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Powyższa skarga podlegała opłacie sądowej w postaci wpisu stałego w kwocie [...] zł.

Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2007 r. Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach odmówił przyznania skarżącej Spółce prawa pomocy, wobec braku wykazania okoliczności przemawiających za jego przyznaniem.

Zarządzeniem z dnia 13 marca 2007 r. Sąd wezwał skarżąca Spółkę do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie [...] zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu niniejszego zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu został skutecznie doręczony stronie skarżącej w dniu [...] 2007 r. (data widniejąca na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki zawierającej odpis zarządzenia), zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie w dniu [...] 2007 r. ([...]). Jednakże skarżąca Spółka nie zastosowała się do wezwania Sądu w wyznaczonym terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Przepis art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. – zwanej dalej P.p.s.a. ) stanowi, że opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

Jednocześnie w myśl art. 220 § 3 P.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie skarżąca Spółka, pomimo stosownego wezwania do uiszczenia wpisu od skargi, nie dokonała jego zapłaty.

W związku z powyższym, w oparciu o przywołane przepisy, na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia