Postanowienie WSA z dnia 14.11.2013 sygn. I SA/Ke 537/12

Sygrantura: I SA/Ke 537/12
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2013-11-14
Skład: Agnieszka Karyś-Adamczyk (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Dnia 14 listopada 2013 roku Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach – Wydział I w składzie następującym: Referendarz sądowy WSA Agnieszka Karyś-Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.J. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M.J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. znak[...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2009 r. p o s t a n a w i a zwolnić M. J. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

W dniu 12 listopada 2013 r. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. w przedmiocie podatku od towarów i usług M.J. złożyła sporządzony na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Z oświadczenia złożonego pod odpowiedzialnością karną za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego we wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych wynika, że skarżąca pozostaje w gospodarstwie domowym wraz z mężem oraz trojgiem dzieci w wieku 2, 8 i 13 lat. Jako posiadany majątek skarżąca wykazała dom wielkości 420 m². Wskazała, że źródłem utrzymania rodziny jest dochód uzyskiwany przez jej męża z prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie ok. 3000 zł miesięcznie. W uzasadnieniu wniosku skarżąca oświadczyła, że jest zarejestrowana w PUP w K., a dochód uzyskiwany przez jej męża wystarcza jedynie na pokrycie wydatków na życie. Ponadto skarżąca wskazała, że dom, który posiada został zajęty przez Prokuraturę na poczet decyzji wydanych przez UKS.

Na gruncie obowiązujących przepisów postępowań sądowych obowiązuje zasada, według której koszty sądowe pokrywa strona dochodząca swych roszczeń. Regulacje postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie się o przyznanie tzw. prawa pomocy.

Instytucja przyznania prawa pomocy przysługuje osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie całkowitym) bądź osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (prawo pomocy w zakresie częściowym).

Analiza informacji zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych wykazała, że wniosek skarżącej zasługuje na uwzględnienie.

Do pozytywnej oceny wniosku przekonuje przede wszystkim fakt, że skarżąca jest osobą bezrobotną, a jedyną osobą utrzymującą pięcioosobową rodzinę jest mąż skarżącej uzyskujący dochód z prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto skarżąca nie może swobodnie dysponować posiadanym majątkiem, z uwagi na zajęcie domu przez Prokuraturę.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wysokość obciążeń, jakie musiałaby skarżąca ponieść w zainicjowanych aktualnie kilku postępowaniach sądowych – łączna wysokość wpisów od skarg – 6.970,00 zł, uznano, że rozpatrywany wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych zasługuje na uwzględnienie

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 3 oraz art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) orzeczono jak w sentencji.

Inne orzeczenia