Postanowienie WSA z dnia 06.09.2017 sygn. II SA/Gd 557/17

Sygrantura: II SA/Gd 557/17
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2017-09-06
Skład: Dariusz Kurkiewicz (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w następującym składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 6 września 2017r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. N. i H. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt II SA/Gd 556/17 i II SA/Gd 557/17 oraz prowadzić je pod sygnaturą II SA/Gd 556/17.

Inne orzeczenia